1. بررسی سوژگی زنان در شکل‌گیری گفتمان انقلاب اسلامی

شهناز کریمی؛ مهرداد نوابخش؛ مصطفی ازکیا

دوره 5، شماره 18 ، زمستان 1397، ، صفحه 87-104

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی سوژگی زنان در شکل‌گیری گفتمان انقلاب اسلامی براساس نظریه گفتمان لاکلائو و موفه است. روش پژوهش کیفی – اکتشافی و روش نمونه‌گیری نیز برمبنای روش نمونه‌گیری نظری بود. نتایج نشان داد، زنان در حدوث گفتمان انقلاب اسلامی در جایگاه سوژه‌ای نقش‌آفرین و خلاق قرار گرفته و شیوه‌های متعددی را برای مبارزه به‌کار ...  بیشتر