1. نگرشی فراگیر به آزادی سیاسی، در اندیشه اسلامی

سیدکاظم سیدباقری

دوره 5، شماره 18 ، زمستان 1397، ، صفحه 39-62

چکیده
  هدف پژوهش حاضر فهم جامع و نگرش فراگیر اندیشه سیاسی اسلام از آزادی سیاسی است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، در اندیشه سیاسی اسلام و منطق الهی، همۀ ساحت­های درونی و بیرونی آزادی سیاسی در نظر گرفته می­شود و تاکید شده است که اگر انسان از درون، گرفتار بندهای نفسانی باشد، تجربۀ آزادی سیاسی را به طور کامل نخواهد داشت ...  بیشتر