1. تحلیلی بر زمینه‌های سیاسی- اجتماعی ناکامی دولت محمد مرسی و موفقیت کودتای سیسی در مصر

امیرحسین مرادپوردهنوی؛ علیرضا نائیج

دوره 5، شماره 18 ، زمستان 1397، ، صفحه 125-145

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ریشه‌یابی عوامل ناکامی دولت اخوان المسلمین مصر در طول سال‌های فعالیت آن با تاکید بر زمینه‌های سیاسی– اجتماعی عدم موفقیت بیداری اسلامی است. نتایج این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی انجام شد، نشان داد، زمینه‌های سیاسی– تاریخی نظیر میراث استعمار در مصر، وجود ساختار حکومت استبدادی، ارتش و نظامیان مصر؛ زمینه‌های ...  بیشتر