1. ارتباط ولایت مطلقه فقیه با نقش زمان و مکان در اجتهاد

افسانه ترکاشوند؛ محمود قیوم زاده؛ عباسعلی حیدری

دوره 6، شماره 22 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.670170

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تبیین ارتباط میان ولایت مطلقه فقیه و نقش زمان و مکان در اجتهاد و ارائه مطالعه نظری جدید در استفاده از نظریه ولایت مطلقه فقیه جهت تسهیل امور جامعه بود. در این راستا، نقش زمان و مکان در اجتهاد، احکام، پیدایش موضوعات جدید، کشف مصادیق جدید برای موضوعات، اجرای احکام، احکام حکومتی و ترجیح برخی از احکام بر بعضى دیگر(قاعده اهمّ ...  بیشتر