1. حرمت اعانه بر اثم و اعانه به ظالم در رسانه های خبری و مطبوعات از دیدگاه فقه اسلامی و با تأکید بر اندیشه فقهی امام خمینی (ره)

سید محمدرضا پیرمرادیان

دوره 2، شماره 5 ، پاییز 1394، ، صفحه 61-75

چکیده
  بررسی احکام خبررسانی و مطبوعات، با توجه به عصر ارتباطات و لزوم پاسخگویی فقه به مسائل جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مکتب اسلام علم فقه عهده­دار تبیین باید و نبایدهای فردی و اجتماعی است، از جمله قواعد فقهی قاعده «حرمت اعانه بر اثم و همچنین حرمت اعانه به ظالم» است. این مقاله ابتدا مدارک و مستندات این دو قاعده را از آیات ...  بیشتر