1. طبقه متوسط جدید و گذار به دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران

عسکری پورحبیب؛ علی کریمی مله؛ مجید توسلی رکن آبادی

دوره 7، شماره 24 ، تابستان 1399، ، صفحه 101-134

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1893493.1228

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تشریح نقش طبقه متوسط جدید در فرایند گذار به دموکراسی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود. در این راستا، سوال اصلی پژوهش این بود که گسترش طبقه متوسط جدید چه تاثیری در روند گذار به دموکراسی در ایران دارد؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته‌ها نشان داد، نوسازی اقتصادی و اجتماعی گسترده بعد از جنگ عراق و ایران، ...  بیشتر

2. نوسازی و گفتمان فرهنگی - مذهبی در دو دهه پایانی عصر پهلوی دوم

سعید جهانگیری؛ ابوالقاسم طاهری

دوره 6، شماره 22 ، زمستان 1398، ، صفحه 139-172

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.670178

چکیده
  هدف پژوهش حاضر واکاوی نقش فرایند نوسازی در سقوط سلسلۀ پهلوی از منظر فرهنگی – مذهبی بود.روند نوسازی و گفتمان فرهنگی - مذهبی در عصر پهلوی دوم، جنبش انقلابی مذهبی ضد نوسازی حکومت، مجادله بر‌ سر‌ وجوه دین و رابطه آن با قدرت و کنش‌های‌ ایدئولوژیک‌ رژیم پهلوی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شد، نشان دادعلت ...  بیشتر

3. نقش طبقه متوسط جدید در بی ثباتی سیاسی ایران در عصر پهلوی دوم

سعید جهانگیری؛ ابوالقاسم طاهری؛ علیرضا ازغندی؛ احمد ساعی

دوره 5، شماره 16 ، تابستان 1397، ، صفحه 145-161

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران را می‌توان یکی از مهم ترین پدیده‌های قرن بیستم دانست. در روابط سیاسی- اجتماعی جوامع مدرن، نقش‌پذیری طبقه متوسط جدید در مشارکت‌های سیاسی، فرهنگی جامعه نکته‌ای قابل کتمان می‌باشد. این طبقه، کانون فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی در درون جامعه شهری جدید است و این در حالی است که طبقه متوسط جدید به لحاظ جایگاه اجتماعی ...  بیشتر