1. بررسی مناسبات صوفیان با نهاد سلطنت در دوره صفویه و قاجاریه

مسعود مطلبی؛ عظیم ایزدی اودلو

دوره 5، شماره 18 ، زمستان 1397، ، صفحه 105-124

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه و کیفیت روابط و مناسبات صوفیان با نهاد سلطنت دوره‌های صفویه و قاجاریه است. نتایج این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام شد، حاکی از آن است که جریان تصوف در نیمه اول سلطنت صفویان و همچنین در دوره سلطنت محمدشاه قاجار از بیشترین قدرت سیاسی برخوردار بوده و یکی از پایه­های قدرت را تشکیل می‎‌دادند. صوفیان ...  بیشتر