1. نگرشی فراگیر به آزادی سیاسی، در اندیشه اسلامی

سیدکاظم سیدباقری

دوره 5، شماره 18 ، زمستان 1397، ، صفحه 39-62

چکیده
  هدف پژوهش حاضر فهم جامع و نگرش فراگیر اندیشه سیاسی اسلام از آزادی سیاسی است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، در اندیشه سیاسی اسلام و منطق الهی، همۀ ساحت­های درونی و بیرونی آزادی سیاسی در نظر گرفته می­شود و تاکید شده است که اگر انسان از درون، گرفتار بندهای نفسانی باشد، تجربۀ آزادی سیاسی را به طور کامل نخواهد داشت ...  بیشتر

2. آزادی و حقوق بشر از دو منظر سید احمد فردید و سید حسین نصر

محمد جواد سعدی پور؛ علی دارابی

دوره 4، شماره 13 ، پاییز 1396، ، صفحه 101-126

چکیده
  فردید با ابداع و بسط مفهوم غربزدگی وتقسیم آن به دو نوع غیر مضاعف و مضاعف که مشمول دوران قدیم وجدید می شود تاثیر زیادی بر جامعه فکری ایران داشته است. فردید رنسانس را آغاز غربزدگی مضاعف می داند،چرا که دوره سلطه موضوعیت نفسانی یا اصالت سوبژکتیویسم منبعث ازاومانیسم است.نصرنیز با طرح گفتمان سنت گرایی و یا حکمت خالده؛سوژه خود محور اومانیستی ...  بیشتر

3. دموکراسی، آزادی و سکولاریسم در اندیشه امام خمینی (ره)

زهرا صداقتی نیا؛ محمد قدرتی؛ مقصود رنجبر

دوره 2، شماره 6 ، زمستان 1394، ، صفحه 59-73

چکیده
  این مقاله در راستای توصیف و تبیین اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) و به منظور آشنایی با جریانهای آزادی، دموکراسی و سکولاریسم در اندیشه امام خمینی به نگارش در آمده است. بی گمان اندیشه امام ،جامع و منسجم و منطقی است و اجزای آن دارای ارتباطی ارگانیک با یکدیگر است. مسئله توجه به توسعه سیاسی به عنوان یکی از راهکارهای رسیدن به جامعه نمونه مدّنظرامام ...  بیشتر