1. گفتمان انقلاب اسلامی و ترسیم الگوی بدیل برای دولت

عطاءالله افسرده؛ شیوا جلال پور؛ حامد عامری گلستانی؛ حامد محقق نیا

دوره 6، شماره 20 ، تابستان 1398، ، صفحه 47-68

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.667452

چکیده
  جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دولت جدید، دارای پیچیدگی‌هایی است و درک و شناخت این پیچیدگی‌ها و ارتباط میان «اسلام سیاسی فقاهتی» و «جمهوریت» اهمیت زیادی دارد. همچنین رسیدن به این شناخت برای درک بهتر عملکرد نظام جمهوری اسلامی نیز اهمیت بسزایی دارد و برای فهمیدن این پیچیدگی‌ها باید این مبانی شناخته و منشأ آن به درستی فهمیده ...  بیشتر

2. بررسی سوژگی زنان در شکل‌گیری گفتمان انقلاب اسلامی

شهناز کریمی؛ مهرداد نوابخش؛ مصطفی ازکیا

دوره 5، شماره 18 ، زمستان 1397، ، صفحه 87-104

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی سوژگی زنان در شکل‌گیری گفتمان انقلاب اسلامی براساس نظریه گفتمان لاکلائو و موفه است. روش پژوهش کیفی – اکتشافی و روش نمونه‌گیری نیز برمبنای روش نمونه‌گیری نظری بود. نتایج نشان داد، زنان در حدوث گفتمان انقلاب اسلامی در جایگاه سوژه‌ای نقش‌آفرین و خلاق قرار گرفته و شیوه‌های متعددی را برای مبارزه به‌کار ...  بیشتر

3. نقش طبقه متوسط جدید در بی ثباتی سیاسی ایران در عصر پهلوی دوم

سعید جهانگیری؛ ابوالقاسم طاهری؛ علیرضا ازغندی؛ احمد ساعی

دوره 5، شماره 16 ، تابستان 1397، ، صفحه 145-161

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران را می‌توان یکی از مهم ترین پدیده‌های قرن بیستم دانست. در روابط سیاسی- اجتماعی جوامع مدرن، نقش‌پذیری طبقه متوسط جدید در مشارکت‌های سیاسی، فرهنگی جامعه نکته‌ای قابل کتمان می‌باشد. این طبقه، کانون فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی در درون جامعه شهری جدید است و این در حالی است که طبقه متوسط جدید به لحاظ جایگاه اجتماعی ...  بیشتر

4. نقش حوزه انقلابی در بازسازی هویت ملی

علی ملکی

دوره 4، شماره 14 ، زمستان 1396، ، صفحه 137-161

چکیده
  بازسازی هویت ملی در همه کشورها برای نیل به توسعه ضروری و لازم است. در تاریخ ایران سه منبع هویت‌ساز شامل سنتی - ایرانی، مدرن و مذهبی بوده است. حال این پرسش‌ها مطرح است که جمهوری اسلامی ایران چالش‌های تعدد منابع هویت را در ایجاد هویت ملی جدید چگونه حل کرده است؟ نقش حوزه‌های علمیه در شکل‌دهی هویت ملی پس از انقلاب اسلامی چگونه بوده است؟ ...  بیشتر

5. پیش زمینه های مردم سالاری دینی و رابطه حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی

شریف لک زایی؛ نجمه کیخا

دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1395، ، صفحه 25-44

چکیده
  یکی از مهمترین پیش زمینههای مردم سالاری دینی، وجود نگاه جامع برگرفته از دانشهاای موجاود باه ویااه بااتأکید بر فلسفه اسلامی است. پرسش این است که آیا حکمت متعالیه به عنوان مکتب فلسفی رایج مای تواناد نناینپیش زمینهای را برای مردم سالاری دینی تأمین نماید؟ مدعا این است که با توجه باه قارانن ، شاواهد ، مساتندا ودلایل موجود میتوان گفت که ...  بیشتر