1. اهداف عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم

سیدکاظم سیدباقری؛ بتول ملاشفیعی

دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1395، ، صفحه 7-24

چکیده
  عدالت سیاسی به عنوان یکی از عناصر کلیدی در اندیشۀ سیاسی اسلام، ارزشی است که با فراگیر شدن آن، امور جامعه، در پیوند با قدرت، به تناسب در جای خود، قرار می‌گیرد و حقوق شهروندان به شایستگی ادا می‌شود، طبعا بررسی اهداف آن به شفافیت و مرزکشی دقیق آن با دیگر مکاتب می‌انجامد، آن سان که مکاتب مختلف، اهداف متفاوت برای عدالت تعریف می‌کنند. ...  بیشتر