1. نقد و بررسی کارکرد دین در حوزه سیاست از دیدگاه پراگماتیسم

رشید رکابیان؛ حسن علی یاری

دوره 7، شماره 23 ، بهار 1399، ، صفحه 56-79

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1885156.1213

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه و مناسبات دین و سیاست در مکتب عمل‌گرایی بود. در این راستا و با روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا با نگاهی ریشه‌ای، مبانی، ویژگی‌ها و زمینه‌های پیدایش و شکل‌گیری مکتب عمل‌گرایی بررسی شد، سپس تلقی عمل‌گراها از سیاست و دین تبیین گردید و استلزامات و چگونگی تعامل بین دین و سیاست در مکتب عمل‌گرایی بررسی شد. نتایج ...  بیشتر

2. ولایت فقیه در اندیشه سیاسی آیت الله میرعبدالفتاح حسینی مراغه‌ای

رشید رکابیان

دوره 6، شماره 20 ، تابستان 1398، ، صفحه 163-183

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.667449

چکیده
  ولایت فقیه یکی از مباحث کلامی و فقهی در اندیشه سیاسی شیعه می‌باشد که از دوران غیبت موردتوجه بوده و در اصل‌ آن بین فقها اختلافی وجود نداشته ‌است، بلکه در نحوه حدود و اختیارات ‌آن اختلاف نظر وجود دارد. بر این اساس فقهای زیادی از به بررسی دلایل ولایت فقیه پرداخته‌اند. یکی از فقهایی که بحث ولایت فقها را به صورت مبسوط مطرح و آن را استنباط ...  بیشتر

3. بایدها و نبایدهای ترمیدور نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی

رشید رکابیان

دوره 5، شماره 18 ، زمستان 1397، ، صفحه 19-38

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی بایدها و نبایدهای ترمیدور نظام جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی است. این پژوهش با بررسی معایب و محاسن نظام‌های پارلمانی و ریاستی با روش توصیفی – تحلیلی نشان داد ترمیدور به سمت نظام پارلمانی یک ضرورت است.چراکه درمواردی تنش میان رئیس مقام اجرائی و مقام معظم رهبری در این دو دهه بسیار زیاد بوده است، اما با توجه ...  بیشتر