نویسنده = شریف لک زایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مفهوم آزادی از منظر قرآن کریم

دوره 2، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 89-108

شریف لک زایی؛ نجمه کیخا