نویسنده = ابوالقاسم طاهری
تعداد مقالات: 2
1. نوسازی و گفتمان فرهنگی - مذهبی در دو دهه پایانی عصر پهلوی دوم

دوره 6، شماره 22، زمستان 1398، صفحه 139-172

10.22034/sej.2019.670178

سعید جهانگیری؛ ابوالقاسم طاهری


2. نقش طبقه متوسط جدید در بی ثباتی سیاسی ایران در عصر پهلوی دوم

دوره 5، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 145-161

سعید جهانگیری؛ ابوالقاسم طاهری؛ علیرضا ازغندی؛ احمد ساعی