1. چرایی و چگونگی رفتارهای حمایتگرانه جمهوری اسلامی ایران در قبال مردم مسلمان لبنان و فلسطین

ابوالفضل اقبالی؛ سعید جهانگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1865802.1143

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی «چرایی و چگونگی و همچنین پیآمدهای رفتارهای حمایتگرانه جمهوری اسلامی ایران نسبت به مردم مسلمان لبنان و فلسطین» است. روش انجام این پژوهش کیفی و از نوع تحلیل اسنادی و در چارچوب نظری دیپلماسی فرهنگی است. برای گردآوری داده‌ها از کتاب ها، مقاله‌ها، اسناد تاریخی و وب سایت های مرتبط با این موضوع از ابزار فیش ...  بیشتر

2. نوسازی و گفتمان فرهنگی - مذهبی در دو دهه پایانی عصر پهلوی دوم

سعید جهانگیری؛ ابوالقاسم طاهری

دوره 6، شماره 22 ، زمستان 1398، ، صفحه 139-172

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.670178

چکیده
  هدف پژوهش حاضر واکاوی نقش فرایند نوسازی در سقوط سلسلۀ پهلوی از منظر فرهنگی – مذهبی بود.روند نوسازی و گفتمان فرهنگی - مذهبی در عصر پهلوی دوم، جنبش انقلابی مذهبی ضد نوسازی حکومت، مجادله بر‌ سر‌ وجوه دین و رابطه آن با قدرت و کنش‌های‌ ایدئولوژیک‌ رژیم پهلوی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شد، نشان دادعلت ...  بیشتر

3. نقش طبقه متوسط جدید در بی ثباتی سیاسی ایران در عصر پهلوی دوم

سعید جهانگیری؛ ابوالقاسم طاهری؛ علیرضا ازغندی؛ احمد ساعی

دوره 5، شماره 16 ، تابستان 1397، ، صفحه 145-161

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران را می‌توان یکی از مهم ترین پدیده‌های قرن بیستم دانست. در روابط سیاسی- اجتماعی جوامع مدرن، نقش‌پذیری طبقه متوسط جدید در مشارکت‌های سیاسی، فرهنگی جامعه نکته‌ای قابل کتمان می‌باشد. این طبقه، کانون فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی در درون جامعه شهری جدید است و این در حالی است که طبقه متوسط جدید به لحاظ جایگاه اجتماعی ...  بیشتر