نویسنده = شهرام عسکری حصن
تعداد مقالات: 2
1. نقش زنان در فرآیندهای مربوط به صلح در عصر جهانی شدن؛ مطالعه موردی افغانستان

دوره 5، شماره 15، بهار 1397، صفحه 173-199

نیلوفر عمرانی؛ مهدی عباس زاده فتح آبادی؛ شهرام عسکری حصن


2. مفهوم امنیت از منظر رئالیسم،لیبرالیسم،سازه انکاری و انتقادی

دوره 4، شماره 11، بهار 1396، صفحه 81-103

شهرام عسکری حصن؛ ابراهیم انوشه؛ نیلوفرالسادات عمرانی