1. نقش زنان در فرآیندهای مربوط به صلح در عصر جهانی شدن؛ مطالعه موردی افغانستان

نیلوفر عمرانی؛ مهدی عباس زاده فتح آبادی؛ شهرام عسکری حصن

دوره 5، شماره 15 ، بهار 1397، ، صفحه 173-199

چکیده
  در عصر جهانی شدن با اهمیت یافتن موضوع حقوق زنان، تلاشهایی در خصوص نقش زنان در فرآیندهای مربوط به صلح در سطح کلان و خرد صورت گرفته است. موضوع صلح در کشور افغانستان به سبب تحولاتی که در طی سه دهه گذشته با آن رو به رو بوده است از اهمیت برخوردار شده است. با توجه به شرایط مختلفی که بر زنان در میان کشورهای گوناگون و از آنجا که این امر به نوبه ...  بیشتر

2. مفهوم امنیت از منظر رئالیسم،لیبرالیسم،سازه انکاری و انتقادی

شهرام عسکری حصن؛ ابراهیم انوشه؛ نیلوفرالسادات عمرانی

دوره 4، شماره 11 ، بهار 1396، ، صفحه 81-103

چکیده
  این پژوهش در پی تجزیه و تحلیل مفهوم امنیت در تئوری های گوناگون رئالیسم لیبرالیسم سازه انگاری و انتقادی در طی ادوار گذشته و سیر تکوین تئوری های سنتی تا کنون می باشد.ظن غالب و مسلط بطور خاص در تفکر اندیشمندان و سیاستمداران این می باشد که مفهوم امنیت به شکل سنتی هدف اولیه دولت ها برای بقا و حفظ خود در نهایت خودیاری می باشد .و رویکرد به مولفه ...  بیشتر