1. بررسی اندیشه سیاسی سید اسدالله خرقانی

عصمت غفاری؛ مقصود رنجبر؛ علی شیرخانی

دوره 4، شماره 11 ، بهار 1396، ، صفحه 59-79

چکیده
  سید اسدالله خرقانی ازجمله شخصیت‌های درجه دومی است که در جریان نهضت مشروطه حضور مؤثر داشته و در به صحنه کشاندن شخصیت‌های دینی و سیاسی درجه اول مؤثر بوده است. وی در ضمن فعالیت‌های سیاسی، به فعالیت‌های دینی و علمی نیز می‌پرداخت و سرانجام باعث پیدایی مشی خاصی در اسلام‌شناسی به نام قرآن گرایی یا بازگشت به قرآن شد. سؤال اصلی این پژوهش ...  بیشتر