1. رابطۀ تعاملی عدالت، معنویت و عقلانیت در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و دستاوردهای آن

سیدکاظم سیدباقری؛ محمود مختاربند

دوره 7، شماره 25 ، پاییز 1399، ، صفحه 7-28

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1892301.1227

چکیده
  هدف پژوهش حاضر جستجوی رابطۀ میان عدالت و معنویت و عقلانیت و دستاوردهای آن در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و بر این فرضیه تاکید دارد که با رابطۀ تعاملی و تاثیرگذار عدالت و معنویت، در عرصۀ فردی، زمینه برای ریزش دستاوردهای فردی به عرصۀ سیاسی- اجتماعی فراهم شده و مسیر را برای رسیدن به الگوی پیشرفت و سپس ...  بیشتر

2. نگرشی فراگیر به آزادی سیاسی، در اندیشه اسلامی

سیدکاظم سیدباقری

دوره 5، شماره 18 ، زمستان 1397، ، صفحه 39-62

چکیده
  هدف پژوهش حاضر فهم جامع و نگرش فراگیر اندیشه سیاسی اسلام از آزادی سیاسی است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، در اندیشه سیاسی اسلام و منطق الهی، همۀ ساحت­های درونی و بیرونی آزادی سیاسی در نظر گرفته می­شود و تاکید شده است که اگر انسان از درون، گرفتار بندهای نفسانی باشد، تجربۀ آزادی سیاسی را به طور کامل نخواهد داشت ...  بیشتر

3. راهبرد برابری فرصتها و امکانات در عدالت سیاسی با تاکید بر قرآن کریم

سیدکاظم سیدباقری

دوره 5، شماره 15 ، بهار 1397، ، صفحه 7-31

چکیده
  چکیده در عدالت سیاسی، مسائل مهمی چون توازن، اعطای حقوق سیاسی، رعایت قانون، مشارکت فعالانه و آزادانه افراد، حق بیان، حق انتقاد، تشکیل اجتماعات، حق انتخاب‌شدن و حق انتخاب‌کردن، برای شهروندان به رسمیت شناخته می‌شود و امور در نسبت با قدرت، به‌تناسب در جای خود، قرار می‌گیرد. پرسش اصلی نوشتار حاضر بررسی برابری فرصت‌ها و امکانات، به ...  بیشتر

4. اهداف عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم

سیدکاظم سیدباقری؛ بتول ملاشفیعی

دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1395، ، صفحه 7-24

چکیده
  عدالت سیاسی به عنوان یکی از عناصر کلیدی در اندیشۀ سیاسی اسلام، ارزشی است که با فراگیر شدن آن، امور جامعه، در پیوند با قدرت، به تناسب در جای خود، قرار می‌گیرد و حقوق شهروندان به شایستگی ادا می‌شود، طبعا بررسی اهداف آن به شفافیت و مرزکشی دقیق آن با دیگر مکاتب می‌انجامد، آن سان که مکاتب مختلف، اهداف متفاوت برای عدالت تعریف می‌کنند. ...  بیشتر