1. اندیشه های فراملّی امام خمینی (ره) و تجلّی جهانی آن

ماشااله حیدرپور؛ حسن بشارتی راد

دوره 2، شماره 5 ، پاییز 1394، ، صفحه 33-59

چکیده
  امام خمینی (ره) با اندیشه‌ی جامع و سیره‌ی عملی خود، به عنوان حقیقتی ماندگار و شخصیتی فراملّی در جامعه‌ی بشری فروزان است. شخصیت امام خمینی (ره) به واسطه‌ی گستره‌ی فکری و قلمرو عملی،‌ از ابعاد متعدد و جهات متنوعی برخوردار می‌باشد. این ویژگی به طور مستقیم در اندیشه و سیره‌ی گفتاری و رفتاری ایشان انعکاس یافته است، به گونه‏ای که واکاوی ...  بیشتر