1. اقتصاد رانتیری، دولت و طبقه متوسط فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران

مسعود مطلبی؛ حمید ملک پور

دوره 6، شماره 22 ، زمستان 1398، ، صفحه 23-53

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.670172

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه و وضعیت اقتصاد رانتیری، دولت و طبقه متوسط فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران بود. در این راستا، بعد از مفهوم‎‌شناسی رانت و اقتصاد رانتیری، ویژگی‌های دولت رانتیر، ماهیت طبقات اجتماعی در ایران و تأثیر دولت رانتیر بر طبقه متوسط جدید و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تاثیر اقتصاد و دولت رانتیری در مهاجرت ...  بیشتر

2. بررسی مناسبات صوفیان با نهاد سلطنت در دوره صفویه و قاجاریه

مسعود مطلبی؛ عظیم ایزدی اودلو

دوره 5، شماره 18 ، زمستان 1397، ، صفحه 105-124

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه و کیفیت روابط و مناسبات صوفیان با نهاد سلطنت دوره‌های صفویه و قاجاریه است. نتایج این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام شد، حاکی از آن است که جریان تصوف در نیمه اول سلطنت صفویان و همچنین در دوره سلطنت محمدشاه قاجار از بیشترین قدرت سیاسی برخوردار بوده و یکی از پایه­های قدرت را تشکیل می‎‌دادند. صوفیان ...  بیشتر

3. گروه اسلامی داعش؛ بازیگری با مبانی فکری پیشامدرن و ابزارهای عمل فرا مدرن

مسعود مطلبی؛ لیلی حیدری

دوره 3، شماره 10 ، زمستان 1395، ، صفحه 69-93

چکیده
  گروه اسلامی داعش یکی از مهم ترین جریانات سلفی محسوب می شود که در مدت کوتاهی توانسته است بر بخش هایی از عراق و سوریه تسلط یابد و در کانون تحولات منطقه ای و بین المللی قرار گیرد. داعش را می توان بازیگری افراطی دانست که در جستجوی رستگاری، رهایی بخشی و بازگشت به آرمانهای اولیه اسلامی است .این گروه خود را پدیده ای هویتی می داند که وظیفه احیای ...  بیشتر

4. فقه حکومتی در اندیشه امام خمینی (ره)

هادی شاکری؛ الهه بزمیان؛ مسعود مطلبی

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1395، ، صفحه 23-41

چکیده
  فقه شیعه پیوسته در حال تحول می‌باشد با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت فقیهان جامعه بسیاری از پرسش‌های مربوط به حوزه‌ی فقه در جامعه اسلامی به دستگاه فقه عرضه شد که رویکردهای فقهی باتوجه به مبانی فکری و اجتهادی خود درصدد پاسخ به آن برآمدند. فقه حکومتی، احکامی است که حاکم جامعه بر مبنای ضوابط پیش‏بینی شده شرعی و بر طبق مصالح عمومی مسلمین ...  بیشتر