1. جایگاه مصلحت در اندیشه فقهی- سیاسی امام خمینی (ره)

خدیجه هاشمی؛ غلامرضا بهروزی لک

دوره 3، شماره 7 ، بهار 1395، ، صفحه 103-113

چکیده
  حضرت امام خمینی (ره) نخستین فقیه در تاریخ سیاسی تشیع هستند که موفق به تشکیل حکومت و پیاده نمودن نظریه ولایت فقیه گردیدند. ایشان در همین راستا به فقه المصلحه با دیدی متفاوت تر از گذشته نگریسته و جنبه اجتماعی وحکومتی آن را برجسته تر از قبل نشان دادند این در حالی است که علمای متقدم شیعی در آثارشان بیشتر به جنبه حضور مصلحت در حوزه مسایل شرعی ...  بیشتر