1. مبانی فقهی- حقوقیِ عضویت و مشارکتِ شهروندان در جمهوری اسلامی ایران

رضا عیسی نیا

دوره 3، شماره 7 ، بهار 1395، ، صفحه 77-102

چکیده
  نویسنده در این مقاله تلاش کرده است با روش موضوعی دو مختصه از مختصات شهروندی یعنی عضویت و مشارکت را با ارائه به منابع و مبانی فقهی- حقوقیِ شیعه و با چینش مفاد آن؛ شفاف نماید لذا به این نتیجه رسیده است که عضویت بر دو پایه ملیت اکتسابی و ملیت تبعی معنا دهی می­شود چون در ملیت اکتسابی آزادی اراده و عقیده و ایمان، اساس کار می­باشد یعنی هر ...  بیشتر