نویسنده = عباسعلی رهبر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه و عمل شارلمان (موسس امپراطوری مقدس روم- ژرمنی)

دوره 7، شماره 24، تابستان 1399، صفحه 73-100

10.22034/sej.2020.1867163.1148

علیرضا طاهری زاده؛ اکبر اشرفی؛ عباسعلی رهبر؛ مرتضی محمودی